Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

 

 

 

Mae Cyngor Cymuned Llanbedr yn cyfarfod yn fisol i drafod a phenderfynu ar faterion sy'n effeithio holl drigolion y pentref. Ymysg y pynciau mae:

  • Neuadd y Pentref
  • y Cae Chwarae
  • y Fynwent  - (rheolau)
  • ffyrdd a llwybrau cyhoeddus
  • ceisiadau cynllunio
  • unrhyw fater sy'n codi trwy law cynghorydd

cysylltwch â: post@llanbedr.com


 

                                                                                                                                                    addasiad Goronwy Davies

Cliciwch am ein Polisi iaith

 

Maes Awyr Llanbedr

Mae datblygiadau cyffrous ar y gweill gogyfer â’r maes awyr.

  1. Clustnodwyd y safle ar gyfer Ardal Fenter gan Lywodraeth Cymru.
  2. Rhestrwyd y safle yn un o saith sy’n bosib i’w datblygu i ddarparu Porth i’r Gofod yn y Deyrnas Unedig.

 

Neuadd Newydd

Edrychwch ar y manylion isod i weld beth sydd ar y gweill ar gyfer neuadd newydd i’r pentref.

Meddyliwch am eich gofynion a’ch barn i helpu’r datblygiad o syniadau.

Cysylltwch â post@llanbedr.com yn syth i wneud yn siŵr bod eich gofynion yn cael sylw.

Os ydych yn defnyddio’r Neuadd neu Ganolfan Artro ar hyn o bryd mae’n rhaid dweud beth ydy eich cynigion ar gyfer defnydd a datblygiadau yn y dyfodol.

Os ydych yn bwriadu gwneud defnydd o’r adnoddau newydd, rhowch fanylion am eich mudiad neu weithgaredd rŵan, yn ystod y cyfnod cynllunio. 

 

Grwpiau cymunedol:

Ffurfiwyd grŵp i ddatblygu cynlluniau ar gyfer Neuadd newydd i'r pentref. Gwyliwch yma am y datblygiadau.                                                                                                                                   

Bwriad Neuadd Bentref Newydd

Mae’r pwyllgor, ers ei sefydlu’n gynnar yn 2012, wedi adolygu dewisiadau safle, gofynion defnyddwyr (presennol a dyfodol), faint o le sy’ angen ynghyd â chostau neuadd bentref amlbwrpas newydd. Ar hyn o bryd mae’n penderfynu ar safle estynedig i’r neuadd, yn paratoi briff datblygu a chwilio am gyngor proffesiynol ar gyfer dyluniad amlinellol o’r adeilad. Yn fuan bydd ceisiadau am gefnogaeth ariannol yn cael eu paratoi.

                                                                                                                                          

Mae gwybodaeth i’r gymuned yn mynd i gynnwys cylchlythyr i gartrefi a chyfarfod cymunedol pan yw’r dyluniad amlinellol yn barod i’w ddangos.

Newyddion Ionawr 2013:

Mae’r ceisiadau cyntaf am gymorth ariannol wedi’u cwblhau. Pan fydd cynlluniau am Neuadd newydd yn cael eu datblygu, bydd angen pob cefnogaeth gan bobl yn y gymuned er mwyn cael yr adnoddau sy’n dderbyniol i ofynion y gwahanol ddefnyddwyr. Dyma gyfle i chi gymryd rhan yn y fenter trwy gynnig syniadau ac efallai ychydig sgiliau a fydd eu hangen yn y gwaith cymhleth o baratoi’r manylion. Cysylltwch â post@llanbedr.com i gynnig eich cyfraniad – nid oes gorfodaeth i eistedd mewn pwyllgorau! – bydd eich diddordeb mewn cymryd rhan yn holl bwysig.

Newyddion Ebrill  - Mae’r pensaer wedi’i benodi i baratoi cynlluniau ar gyfer adeilad newydd ar safle estynedig ar leoliad y neuadd bresennol. Yr amcan yw darparu adnoddau i’r holl gymuned, ac mae eich cefnogaeth yn hanfodol at ddatblygu’r adeilad delfrydol. Cysylltwch â post@llanbedr.com neu gynghorydd cymuned i leisio eich barn er lles yr holl aelodau o’r gymuned.  

Mehefin - Dyma argraff o'r cynllun amlinellol

 

Er Medi 2012, rydym wedi:

- SICRHAU YMRWYMIAD CYNGOR GWYNEDD I WERTHU I NI RAN O’R CAE CHWARAE GER YR YSGOL.

- CAEL RHODDION GWERTHFAWR O ARIAN GAN Y PWYLLGOR GŴYL GWRW, CYNGOR CYMUNED LLANBEDR A MANTELL GWYNEDD.

- PARATOI BRIFF DATBLYGU MANWL.

- PENODI PENSAER SEF SELWYN JONES O PENSEL CYMUNEDOL I BARATOI CYNLLUNIAU A CHOSTAU O’R NEUADD NEWYDD.

- GWNEUD PARATOADAU AR GYFER CYFLWYNO CAIS AM GRANT LOTERI.

- RHOI CANOLFAN ARTRO AR Y FARCHNAD .

- cynnal cyfarfod cyhoeddus llwyddiannus ym Mis Mehefin

a chyda cefnogaeth y Pentref, gallwn gyflwyno’r cais Loteri cyn yr Haf.

Gorffennaf  

yr oedd y cais amlinellol am gefnogaeth gan y loteri yn llwyddiannus ac mae gennym wahoddiad i baratoi cais llawn.

Rhagfyr 2013 - Roedd y cais cynllunio ger bron Parc Cenedlaethol Eryri yn llwyddiannus.

Ionawr 2014 - Cais llawn at y Loteri Genedlaethol

Awst 2014 - Cais llawn y Loteri yn aflwyddiannus. Gweler www.llanbedr.com am ddatblygiadau pellach.


 Clwb Ffermwyr Ifanc Ardudwy  - yn cyfarfod yn y Neuadd yn rheolaidd.

_________________________________________________________________________________________________________

Côr Meibion Ardudwy

 Mae Côr Meibion Ardudwy wedi bod yn rhan annatod o gymdeithas Llanbedr am 60 o flynyddoedd,

a defnyddiwyd y Neuadd yn ganolfan ymarfer yn rheolaidd ar hyd yr amser.

 

www.cormeibionardudwy.co.uk/indexs.html

 

 

 

 


 

 http://www.youtube.com/watch?v=VcMZNSOZLgk

Bu Band Acordion Huchenfeld yn ymweld â’r ardal yn ystod yr wythnos 20-26 Mai 2013 . Cafwyd gwledd o gerddoriaeth gan y Band Acordion ar y cyd â Chôr Meibion Ardudwy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teithiodd y Côr i Estonia rhwng 28 Hydref a 4 Tachwedd 2013, a pherfformiwyd cyngherddau yn Tallinn a Pärnu.

__________________________________________________________________________________________________________

Cymdeithas Cwm Nantcol

 

 

Cyhoeddir rhaglen newydd  yn yr Hydref

 

Ysgrifennydd / Trysorydd:

Evie M Jones

Ffôn 01341 247022